English | French | Spanish | Deutch
512-811-973 kontakt@przemekdzieciom.pl

konto: BZWBK 12 1090 1098 0000 0001 3327 2024

 

STATUT

FUNDACJI „PRZEMEK DZIECIOM”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Fundacja „Przemek Dzieciom” (zwana w dalej: Fundacją), ustanowiona została przez Przemysława Szalińskiego, zwanego dalej: „Fundatorem”, aktem notarialnym pod numerem repertorium A 4229/2016 sporządzonym w dniu 20.07.2016 r. przed Katarzyną Sokołowską notariuszem w Wągrowcu, w kancelarii przy ul. Kościuszki numer 18b .

 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 40 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

 1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja „Przemek Dzieciom”

 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§3

Fundacja ma osobowość prawną.

§4

 1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Gdańsk.

 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§5

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przy tym może prowadzić działalność także poza jej granicami.

 2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółdzielni i spółek oraz tworzyć spółki lub przystępować do już istniejących.

§6

 1. Fundacja jest apolityczna.

 2. Organem nadzoru właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej

§7

 1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.

 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.

 3. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§8

Celem działania Fundacji jest niesienie pomocy osobom chorym, niepełnosprawny i niedołężnym, w szczególności: dzieciom nieuleczalnie i przewlekle chorym poprzez następujące działania:

 1. organizowanie kwest pieniężnych, zbiórek pieniężnych w kraju i zagranicą, festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez mających na celu pozyskanie środków na realizację celów Fundacji;

 2. organizowanie wizyt i odwiedzin osobistości świata kultury, sportu, mediów, w miejscach gdzie dzieci i inne osoby chore przebywają czasowo lub na stałe, czyli: w szpitalach, klinikach, hospicjach, domach dziecka, szkołach szpitalnych oraz domach opieki społecznych, w lokalach prywatnych;

 3. zbieranie informacji na temat osób chorych, niepełnosprawnych i niedołężnych w celu udzielenia im pomocy rzeczowej lub finansowej;

 4. organizowanie i udzielanie pomocy rzeczowej lub finansowej osobom fizycznym i instytucjom, powołanym do leczenia bądź do opiekowania się osobami chorymi, niepełnosprawnymi i niedołężnymi;

 5. udzielenie pomocy rzeczowej lub finansowej instytucjom powołanym do nauczania i opiekowania się osobami chorymi, niepełnosprawnymi i niedołężnymi: czyli specjalnym i szpitalnym;

 6. współpraca z innymi organizacjami i zajmującymi się podobnymi celami;

MAJĄTEK, DOCHODY I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI


§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski, czyli środki pieniężne i prawa majątkowe przekazane przez Fundatora w akcie założycielskim.

 2. Źródłami finansowania Fundacji są:

  1. inne świadczenia Fundatora;

  2. darowizny, spadki i zapisy z kraju i zagranicy;

  3. dotacje i subwencje;

  4. środki ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji, loterii oraz akcji charytatywnych;

  5. środki z majątku ruchomego i nieruchomego, dywidendy, dochody z papierów wartościowych;

  6. odsetki bankowe;

  7. udział w konkursach grantowych;

  8. inne.

 3. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności organizacyjnej Fundacji.

 4. W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, Prezes Zarządu składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, w sytuacji w której wartość aktywów spadkowych w znacznym stopniu przewyższa wartość pasywów, lub o odrzucenia spadku.

§11

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 2. Fundacja nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczeń majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków Zarządu Fundacji, ani pracowników Fundacji, ani osób, które z tymi osobami pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku, ani przekazywać składników swojego majątku na rzecz Fundatora, członków Zarządu Fundacji, pracowników Fundacji, albo ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie majątku następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. Nie dotyczy to sytuacji, w której wykorzystanie majątku na rzecz tych osób wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.

§12

Fundacja może prowadzić zarówno odpłatną jak i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w zakresie następujących zadań publicznych:

  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

  2. działalności charytatywnej;

  3. działalności na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i niedołężnych;

  4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

  5. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

  6. działalności na rzecz dzieci i młodzieży;

  7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

  8. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

  9. promocji i organizacji wolontariatu;

  10. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

  11. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a. ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego.

§ 14

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

FUNDATOR I ZARZĄD FUNDACJI

§15

Fundatorowi przysługują uprawnienia przewidziane w niniejszym Statucie.

§16

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej: „Zarządem”.

 2. Członkowie Zarządy są powoływania na pięcioletnią kadencję.

§17

 1. Fundator wybiera Zarząd.

 2. Zarząd tworzą członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu i jeden członek Zarządu.

 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

 4. Prezesem Zarządu może być Fundator.

 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora lub nieustępującego członka Zarządu,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo

popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu.

 1. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie z przyczyny określonych w ust. 5, Fundator może wskazać inną osobę do pełnienia funkcji członka Zarządu w miejsce osoby, której członkostwo wygasło.

 2. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo lub odpłatnie. Zasady wynagradzania poszczególnych członków Zarządu określa uchwała podjęta jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu.

§ 18

 1. W celu zapewnienia sprawnej obsługi biurowej organów Fundacji, Prezes Zarządu może utworzyć Biuro Fundacji.

 2. Zadania i regulamin Biura Fundacji określa Prezes Zarządu.

§ 19

 1. Do zadań Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji.

 2. Zarząd Fundacji w szczególności:

  1. reprezentuje Fundację na zewnątrz;

  2. kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów;

  3. określa kierunki działania Fundacji;

  4. uchwala roczne i wieloletnie plany działania Fundacji oraz roczne preliminarze kosztów Fundacji;

  5. sprawuje zarząd nad jej majątkiem;

  6. przyjmuje darowizny, spadki, zapisy i inne przysporzenia majątkowe;

  7. zatrudnia pracowników Fundacji i określa warunki ich zatrudnienia;

  8. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji i przekazuje je właściwym podmiotom;

  9. ustanawia i nadaje certyfikaty, odznaki, medale honorowe, tytuł Honorowego Dobroczyńcy Fundacji, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.

§20

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu, chyba że Statut stanowi inaczej.

 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50 000 zł wymagany jest podpis Prezesa Zarządu działającego łącznie z członkiem Zarządu.

 3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

 4. W czynnościach prawnych pomiędzy Fundacją a którymkolwiek z członków Zarządu, Zarząd w formie uchwały udziela pełnomocnictwa szczególnego do dokonania tej czynności prawnej, osobie o nieposzlakowanej opinii, legitymującej się wykształceniem prawniczym.

 5. Dla ważność czynności prawnej pomiędzy członkiem Zarządu a Fundacją wymagana jest forma aktu notarialnego.

§21

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie członka Zarządu.

 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

 3. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.

 4. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.

 5. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie. Każdy członek Zarządu ma jeden głos. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół, który jest przechowywany przez Prezesa Zarządu w formie księgi protokołów.

 6. Posiedzenia Zarządu mogą być także realizowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wówczas Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym.

 7. Protokoły oddawane na uchwały podejmowane w trybie obiegowym są przechowywane przez Prezesa Zarządu Fundacji w formie księgi protokołów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§26

 1. Statut Fundacji może być zmieniony.

 2. Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Fundator.

§27

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku lub na skutek decyzji podjętej przez Fundatora o jej rozwiązaniu.

 2. Likwidatorami Fundacji są wskazani przez Zarząd członkowie Zarządu lub inne osoby.

 3. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.

 4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

§28

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją o zbieżnych celach na warunkach określonych umową obu Fundacji.

 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zostać zmieniony cel Fundacji.

 3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmują Fundatorzy jednomyślnie.

Statut został przyjęty dnia 27.07.2016

Podpisano:

Przemysław Szaliński